I. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy otrzymał zwracany produkt.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwracany towar powinien zawierać komplet metek oraz zabezpieczenie stanowiące gwarancję nowości | powinien być kompletny | nie może nosić śladów użytkowania.
 8. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) paragonu lub oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) faktury potwierdzający zakup tego produktu w naszym sklepie. W przypadku braku paragonu rozpatrzymy zwrot na podstawie wydruku z konta wraz ze stosownym oświadczeniem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia ww. dowodów zakupu.
 9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wynikające z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty takie jak : ozdoby do włosów dla dziewczynek – są produktami, które powstają na zamówienie indywidualne i nie podlegają zwrotowi.
 11. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą,
  b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
  od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  Sprzedawcę,
  c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  d) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, w stanie w jakim otrzymał go od
  Sprzedawcy.
  e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
  jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
  pocztą lub kurierem.
  f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu.
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się TUTAJ.

Uwaga: Wypełniony formularz należy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres:

ROYAL BABY SHOP Sikorskiego 14/A16 32-600 Oświęcim

Towar będący przedmiotem niniejszego pisma należy odesłać w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z potwierdzeniem zakupu (oryginałem lub kopią paragonu).

II. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: ROYAL BABY SHOP Sikorskiego 14/A16 32-600 Oświęcim. Sklep Royal Baby Shop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za zgodność towaru z umową
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisem art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie royalbabyshop.pl (może to być paragon fiskalny lub faktura, karta gwarancyjna, potwierdzenie zapłaty). Ustawowo na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że zwracany lub reklamowany towar jest zakupiony w Sklepie royalbabyshop.pl.
 6. W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu przesyłką nie pobraniową reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem. Towar reklamowany powinien być odesłany czysty (umyty, wyprany, wyczyszczony, itp.) oraz odpowiednio zapakowany pod rygorem nieprzyjęcia towaru do reklamacji.
 7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela producenta towaru, wskazany w zdaniu poprzedzającym termin może ulec przedłużeniu, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności towaru z Umową, koszty dostaw ponosi Sklep. W przypadku odrzucenia reklamacji przez sklep, klient ponosi koszt przesyłki lub przesyła etykietę bądź kuriera po odbiór produktu. Produkt jest przetrzymywany nieodpłatnie przez 30 dni kalendarzowych w magazynie sklepu, a po upływie tego terminu naliczana zostanie opłata 0,50 zł za dzień magazynowania.
 9. Sklep royalbabyshop.pl dołoży wszelkich starań, by publikowane opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością. Sklep internetowy nie może jednak zagwarantować, że opisy oraz zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek błędów czy drobnych nieścisłości. Dotyczy to głównie koloru i wymiarów sprzedawanych towarów. Niewielkie różnice w wymiarach faktycznych i opisanych na stronie przedmiotu. Różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą wynikać z różnic w partiach tkanin i materiałów otrzymywanych do produkcji, a także w indywidualnych ustawieniach monitora Klienta. W przypadku błędnego lub zniekształconego wyświetlenia informacji o towarach (np. kolorów), Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 10. Sklep royalbabyshop.pl dołoży wszelkich starań, aby oferowane w Sklepie towary spełniły oczekiwania Klientów. Sklep informuje, iż większość jego towarów wykonana jest z materiałów i tkanin naturalnych, nieuczulających oraz organicznych.
 11. Wzór formularza reklamacyjnego, znajduje się TUTAJ.

III.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać od Sprzedawcy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru.
2. Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedawca:
a) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
b) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje
nadal;
oraz w sytuacjach, gdy:
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta.
3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z
umową.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub odpowiednio
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i
wymiana niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może
odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku
ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru
Konsumentowi.
6. Sprzedawca zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują jedynie w zakresie nabycia
towaru konsumpcyjnego przez Konsumenta.
7. Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty, poniesione w związku z
wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w
szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny
i materiałów, ekspert

Reklamacje można składać:
– drogą elektroniczną na adres: officeroyalbabyshop@gmail.com
– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Reklamacja powinna zawierać:
– informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem rodzaju i daty wystąpienia wady;
– wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady
– podanie danych kontaktowych składającego reklamację.