I. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwracany towar powinien zawierać komplet metek oraz zabezpieczenie stanowiące gwarancję nowości | powinien być kompletny | nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) paragonu lub oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) faktury potwierdzający zakup tego produktu w naszym sklepie. W przypadku braku paragonu rozpatrzymy zwrot na podstawie wydruku z konta wraz ze stosownym oświadczeniem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia ww. dowodów zakupu.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wynikające z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą,
  b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
  od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  Sprzedawcę,
  c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  d) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, w stanie w jakim otrzymał go od
  Sprzedawcy.
  e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
  jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
  pocztą lub kurierem.
  f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu.
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się TUTAJ.

Uwaga: Wypełniony formularz należy odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres:

ROYAL BABY SHOP Sikorskiego 14/A16 32-600 Oświęcim

Towar będący przedmiotem niniejszego pisma należy odesłać w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z potwierdzeniem zakupu (oryginałem lub kopią paragonu).

II. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: ROYAL BABY SHOP Sikorskiego 14/A16 32-600 Oświęcim. Sklep Royal Baby Shop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za zgodność towaru z umową
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisem art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie royalbabyshop.pl (może to być paragon fiskalny lub faktura, karta gwarancyjna, potwierdzenie zapłaty). Ustawowo na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że zwracany lub reklamowany towar jest zakupiony w Sklepie royalbabyshop.pl.
 6. W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu przesyłką nie pobraniową reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem. Towar reklamowany powinien być odesłany czysty (umyty, wyprany, wyczyszczony, itp.) oraz odpowiednio zapakowany pod rygorem nieprzyjęcia towaru do reklamacji.
 7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela producenta towaru, wskazany w zdaniu poprzedzającym termin może ulec przedłużeniu, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności towaru z Umową, koszty dostaw ponosi Sklep.
 9. Sklep royalbabyshop.pl dołoży wszelkich starań, by publikowane opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością. Sklep internetowy nie może jednak zagwarantować, że opisy oraz zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek błędów czy drobnych nieścisłości. Dotyczy to głównie koloru i wymiarów sprzedawanych towarów. Niewielkie różnice w wymiarach faktycznych i opisanych na stronie przedmiotu. Różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą wynikać z różnic w partiach tkanin i materiałów otrzymywanych do produkcji, a także w indywidualnych ustawieniach monitora Klienta. W przypadku błędnego lub zniekształconego wyświetlenia informacji o towarach (np. kolorów), Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 10. Sklep royalbabyshop.pl dołoży wszelkich starań, aby oferowane w Sklepie towary spełniły oczekiwania Klientów. Sklep informuje, iż większość jego towarów wykonana jest z materiałów i tkanin naturalnych, nieuczulających oraz organicznych.
 11. Wzór formularza reklamacyjnego, znajduje się TUTAJ.

III.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać od Sprzedawcy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru.
2. Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedawca:
a) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
b) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje
nadal;
oraz w sytuacjach, gdy:
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta.
3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z
umową.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub odpowiednio
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i
wymiana niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może
odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku
ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru
Konsumentowi.
6. Sprzedawca zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują jedynie w zakresie nabycia
towaru konsumpcyjnego przez Konsumenta.
7. Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty, poniesione w związku z
wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w
szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny
i materiałów, ekspert

Reklamacje można składać:
– drogą elektroniczną na adres: officeroyalbabyshop@gmail.com
– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Reklamacja powinna zawierać:
– informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem rodzaju i daty wystąpienia wady;
– wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady
– podanie danych kontaktowych składającego reklamację.