REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROYALBABYSHOP.PL

I. Objaśnienie pojęć

 1. Klient – podmiot dokonujący Zamówienia w sklepie, będący osobą fizyczna, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie jest osobą prawną, ale posiada z mocy przepisów szczególnych zdolność prawną.
 2. Konsument –osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art 221 KC).
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4. Regulamin – reguły zawarte w niniejszym dokumencie, które określają warunki sprzedaży
  i świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Royalbabyshop.pl
 5. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) –strona internetowa www.royalbabyshop.pl , za pośrednictwem której Klient może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia.
 6. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – zgodnie z Art. 535§1KC przez umowę sprzedaży  sprzedawca: Royalbabyshop zobowiązuje się przenieść na kupującego (Klienta) własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący (Klient) zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Do zawarcia umowy dochodzi za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 10. Zamówienie –złożenie przez Klienta oświadczenia woli, o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży, w którym określony będzie rodzaj Towaru i jego liczba.

II. Dyrektywy ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego ogólnodostępnego pod adresem www.royalbabyshop.pl
 2. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem o którym stanowi art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j. – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Prowadzącym Sklep internetowy Royalbabyshop dostępny pod adresem www.royalbabyshop.pl jest (WK COMPANY Wioletta Kowalczyk, ul. Sikorskiego 14/A16, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-232-41-64, e-mail : officeroyalbabyshop@gmail.com, telefon : 608-652-446)
 4. Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności :
  – zasady rejestracji i użytkowania  konta Klienta w ramach Sklepu;
  – zasady składania Zamówień w Sklepie drogą elektroniczną;
  – zasady zawierania Umów sprzedaży drogą elektroniczną.
 5. Wymagania techniczne sprzętu i systemu teleinformatycznego klienta konieczne do Korzystania ze sklepu internetowego:  dostęp do internetu oraz przeglądarki.
 6. Sklep Royalbabyshop.pl może ograniczyć świadczenia usług do osób pełnoletnich po uprzednim powiadomieniu o tym potencjalnych Klientów.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie głównej serwisu https://royalbabyshop.pl//royalbaby_kopia  – WYDRUKUJ

III. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Składanie zamówień w Sklepie jest możliwe zarówno po dokonaniu rejestracji w ramach Sklepu internetowego jak i bez niej, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.Aby dokonać rejestracji konieczne jest zaakceptowanie i wypełnienie formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu a także wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, Royalbabyshop.pl może pozbawić Klienta lub ograniczyć Klientowi prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości powtórnej rejestracji, (która możliwa będzie tylko w przypadku udzielenia klientowi stosownej zgody przez Royalbabyshop.pl). Ma to miejsce w szczególności gdy:
  – Klient przy rejestracji podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd, lub naruszające prawa osób trzecich;
  – Klient za pośrednictwem sklepu naruszył dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  – Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, ogólne zasady korzystania z Internetu lub podjął zachowania godzące w dobre imię Royalbabyshop.pl.
 3. Sklep podejmuje środki techniczne niezbędne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, dla zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach usług witryny Sklepu.
 4. Klient jest zobowiązany do:
  – korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, oraz  zasadami korzystania z sieci Internetowych;
  – nierozpowszechniania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz niezamówionej informacji handlowej tzw. Spamu;
  – korzystania z właściwego oprogramowania i urządzeń przy korzystaniu z witryny internetowej Sklepu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych klientów jak również dla Royalbabyshop.pl;
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Prawa autorskie

  Sklep internetowy Royalbabyshop.pl ma w ofercie również towary, których jest producentem. Wszelkie materiały dotyczące tych towarów (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie Royalbabyshop.pl na stronie internetowej www.royalbabyshop.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

IV. Regulacje dotyczące zawarcia umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.royalbabyshop.pl i dokonać wyboru Towaru stosując się do wyświetlanych Klientowi komunikatów.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru w trakcie składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia, stosując się do wyświetlanych Klientowi komunikatów.
 4. Po uzupełnieniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetli się podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny i wszelkich innych kosztów.
 5. Aby wysłać Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie zaznaczonych jako obowiązkowe danych osobowych a następnie naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez niego oświadczenie woli do zawarcia z WK COMPANY Wioletta Kowalczyk prowadzącą Royalbabyshop Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość e-mail potwierdza tylko i wyłącznie otrzymanie Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta kolejnej wiadomości email, która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Dopiero ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli sprzedającego potwierdzające akceptację Zamówienia i zawarcie Umowy .
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do przedmiotowego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.royalbabyshop.pl oraz pobrać w/w regulamin i sporządzić jego wydruk.
 9. Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Informacje nt. prawa do odstąpienia od umowy znajdują się pod adresem w zakładce : odstąpienie od umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu.

VI. Warunki i sposób dostawy

 1. Towar jest dostarczany tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem:
  – Paczkomatów Inpost
  – Kurier Inpost 
  – Firmy Kurierskiej DPD
  Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi 3-7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
  Przy zakupach na odległość nasz Sklep ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia dostarczenia towaru z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej. Jeśli paczka została nadana do paczkomatu jedyną formą złożenia reklamacji o uszkodzonej przesyłce lub brakującym produkcie jest zaznaczenie odpowiedniego okienka na wyświetlaczu urządzenia oraz postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami.
 6. Jeżeli Sklep internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

VII. Sposoby  płatności

 1. Royalbabyshop podaje ceny Towarów w polskich złotych. Cena zawiera wszystkie składniki, w tym cła i podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  – przelewem tradycyjnym
  – przelewy 24
  – PayU
  Konto bankowe w przypadku tradycyjnego przelewu zostaje obciążone w momencie dokonania przelewu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów

 1. Dla Klienta będącego Konsumentem:
  Zgodnie z treścią art. 556 KC sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi regulują  art. 5561 i  następne  Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:
– drogą elektroniczną na adres: officeroyalbabyshop@gmail.com
– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – na nasze wezwanie zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar, na nasz koszt, pod wskazany wyżej adres pocztowy. Jeżeli byłoby to nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go  w miejscu, w którym się on znajduje. Do reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedawca  odpowiada z tytułu rękojmi wobec konsumenta za sprzedany Towar  jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania.  W przypadku, towarów używanych, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacja powinna zawierać:
– informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem rodzaju i daty wystąpienia wady;
– wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady  np. wymiana towaru na nowy, naprawa,  obniżenie ceny, odstąpienie od umowy (tylko w zakresie wady istotnej);
– podanie danych kontaktowych składającego reklamację.

 1. Dla Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem:
  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona chyba, że doszło do podstępnego zatajenia wady.

IX. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji

 1. Co do Towarów,, których WK COMPANY Wioletta Kowalczyk nie jest producentem nie jest  udzielana dodatkowa gwarancja. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Klient może również ,jeśli wynika to z dokumentu gwarancyjnego, zgłaszać swoje roszczenia wynikające z gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres jest podany w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług

 1. Klient ma prawo powiadomić WK COMPANY Wioletta Kowalczyk prowadzącą sklep Royalbabyshop.pl o wszelkich nieprawidłowościach związanych
  z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości takie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: szkolaastra@gmail.com. Należy podać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Maksymalny okres ustosunkowania się Royalbabyshop do reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. WK COMPANY Wioletta Kowalczyk prowadząca sklep Roaylbabyshop.pl podejmie stosowne działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego, zgodnie z poziomem aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sygnalizujemy, że istnieją możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny
  i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – W sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży, Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 z późn. zm.)
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 2. Wszelkie informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich jak i możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o której powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.royalbabyshop.pl
  W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  Zarejestrowani w Sklepie internetowym klienci zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu się w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji regulaminu następuje automatyczne rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Royalbabyshop a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej royalbabyshop.pl